Adatvédelmi tájékoztató

A weblapon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

A weblap domain-nevének/einek tulajdonosa: Légtér.hu Kft.
Domain-név: https://legter.hu és http://terkep.legter.hu
Cégnév: Légtér.hu Kft.
Cégjegyzék száma: 01 09 272264
Adószáma: 25387959-2-43
Székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A
Levélcím: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A
email: legter@legter.hu

ADATVÉDELEM
Felhasználói feltételek

Tisztelt Felhasználó!

Az oldalra belépve Ön elfogadja az alábbi tájékoztatást, feltételeket akkor is, ha nem regisztrált a honlapunkon. Kérjük, hogy a honlapról való távozás előtt – a Légtér.hu Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – az oldalakról mentett, tárolt, sokszorosított, többszörözött, másolt tartalmakat szíveskedjen teljes egészében, véglegesen törölni, azok saját célból történő felhasználása kivételével; a honlapról információkat, értesüléseket átvenni ugyanis kizárólag a Légtér.hu Kft. engedélyével lehet. Az Ön és ismerősei használatára azonban kifejezetten javasoljuk oldalaink böngészését, saját célból történő mentését, kinyomtatását, környezetükben való terjesztését; azok üzleti célból történő felhasználásához azonban előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges. Köszönjük megértését!

Magyarország Alaptörvénye, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (GDPR) alapján a Légtér.hu Kft. gondoskodik a személyes adatok védelméről.

 • A Légtér.hu Kft. mint adatkezelő kijelenti és ekként jár el, hogy a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok kötelező rendelkezéseit betartja és ellenőrzési körébe eső mértékig másokkal is betartatja; az érintettek adatait bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik; megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
  • A Légtér.hu Kft. mint adatkezelő elsődlegesen elektronikus feldolgozás keretében, másodlagosan papír alapon kezel adatokat, melyek fizikai helyszíne mindkét esetben Megbízott székhelye. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre az érintettektől függően változó lehet, de elsődlegesen az érintett által megadott személyes adatok.
  • A Légtér.hu Kft. mint adatkezelő az érintettek személyes adatait külföldi harmadik országba- nemzetközi szervezethez (Európai Unión kívülre, nem EGT-államba) nem továbbítja, kivéve Érintett kifejezett jóváhagyása esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek szerint, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával. Előbbi megkötés nem terjed ki a GDPR 45. Cikkben foglalt esetekre, mely alapján amennyiben az adattovábbítás célja olyan állam és/vagy nemzetközi szervezet, melyre vonatkozóan a Bizottság által kibocsájtott érvényes ún. „megfelelőségi határozata” van hatályban, az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. Jelen okirat keltekor az alábbi harmadik országok tekintetében van hatályban elfogadott megfelelőségi határozat: Andorra, Argentína, Feröer Szigetek, Guernsey, Izrael, Jersey, Kanada, Man-sziget, Svájc, Uruguay, USA (Privacy Shield), Új Zéland – Japán és Dél-Korea esetében a megfelelőségi eljárás folyamatban van.

A Légtér.hu Kft. garantálja a terkep.legter.hu  és a www.legter.hu oldal látogatói által önként megadott személyes adataik törvényi szintű védelmét, az információs önrendelkezési jogaik biztonságát az interneten történő kapcsolatfelvétel során is. Az adatszolgáltatás önkéntes, látogatóink személyes adatait a hatályos törvényi előírásokkal összhangban kezeljük. A honlapunkon lévő egyes információk megtekintéséhez regisztráció vagy a személyes adatok megadása nem szükséges. Amennyiben a honlapon a légtér keresés regisztráció nélkül történik személyes adatok kezelésére nem kerül sor. Vannak azonban olyan funkciók (légtér keresés, igénylés ügyintézése, nyomtatvány kitöltés, hírlevél regisztráció), melyek igénybevételéhez személyes adatok megadására szükség lehet. A regisztrációhoz az alábbiak szükségesek:

 • név
 • e-mail cím
 • jelszó
 • felhasználási feltételek elfogadása
 • adatkezelési feltételek elfogadása

Profil létrehozása esetében az alábbi személyes adatok megadása válik szükségessé:

 • név,
 • e-mail cím,
 • számlázási cím,
 • adószám,
 • számlázási e-mail cím.

A fent nevesített személyes adatokat a továbbiakban a Légtér.hu Kft. adatkezelőként kezeli, melyhez az érintett hozzájárulását a felhasználó regisztrációja jelenti.

NOTAM-ok esetében a fentieken túl a Légtér.hu Kft. az alábbi adatkezelési feladatokat is ellátja, melyhez az az érintett hozzájárulását a felhasználó regisztrációja jelenti:

 • NOTAM-ok telefonszáménak megjelenítése,
 • NOTAM-ok visszamenőleges tárolása,
 • mentett légterek tárolása,
 • légterek visszamenőleges tárolása.

A Légtér.hu Kft. a tudomására jutott személyes adatokat az Ön beleegyezése, illetve a törvényben meghatározott eseteken kívül semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik személy számára, ahhoz kizárólag a Légtér.hu Kft. tagjai, illetve alkalmazottai férnek hozzá. A regisztrációval egyben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Légtér.hu Kft anonimizált keresési és weboldal felhasználási statisztikákat aggregáltan, kizárólag üzletfejlesztési célra (hirdetési kampányok tervezéséhez, vagy a légtér keresések országos eloszlásának vizsgálatához, vagy a légtér.hu weboldal fejlesztéséhez, más légtér igénylések sikeres kérelmezéséhez) felhasználhatja. A honlap szerkesztősége az általa kezelt személyes adatokat minden törvényes módon védi az illetéktelen hozzáféréstől.

A honlap megtekintése esetén automatikusan rögzítésre kerül a betekintés kezdő és befejező időpontja, a megtekintett aloldalak adatai, a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), illetve egyes esetekben – a látogató számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra más adatokkal, kizárólag statisztikai célzattal kerülhetnek felhasználásra, és azokat a feldolgozás után megsemmisítjük. Honlapunk más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek tartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy anonim látogatóazonosító (cookie, süti, stb.) jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépére, ehhez szükség esetén kérjen segítséget.

Ha a Légtér.hu Kft. által küldött e-mail a címzettjén kívül bármely módon, más, harmadik személy birtokába jut, az e-mail tartalmát nem használhatja fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve semmilyen egyéb módon nem rendelkezhet vele. Amennyiben harmadik személyként olyan küldemény birtokába jut, amelyet a Légtér.hu Kft. nem a részére címzett, akkor erről haladéktalanul értesítenie kell a Feladót, valamint a kapott küldeményt törölnie kell. A Légtér.hu Kft. nem fogad el jognyilatkozatokat elektronikus levél útján, kivéve, ha erről előzetesen megállapodott a másik féllel.

Látogató a légtér keresés céljából történő regisztráció során eldöntheti:

 • kér-e rendszeres tájékoztatást (hírlevelet) a weboldal fejlesztésével, szakmai hírekkel, információkkal kapcsolatosan, a belegyezéssel hozzájárul megadott adatai (név, email cím, telefonszám, IP cím) tárolásához, kezeléséhez
 • engedélyezi-e, hogy a beadott és/vagy engedélyezett légtér igénylései a rendszerben anonimizáltan mások számára a légtér térképen megjelenjenek.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a regisztrációkor.

Erre tekintettel A Légtér.hu Kft. mint adatkezelő adatkezelésének jogalapja GDPR 6. Cikk (1) bekezdés

 1. a) – „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” –
 2. b) – „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges” – ,
 3. c) – „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges” –
 4. d) – „az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges” –
 5. f) – „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek” – pontjai.
  • A Légtér.hu Kft. mint adatkezelő már most felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy azon adatokat, melyeket Megbízott nem kizárólag a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalapra hivatkozással kezel, Megbízó hozzájárulásától függetlenül, annak visszavonása ellenére is jogosult és köteles kezelni (a jogszerű adatkezelés részét képezik).
  • A Légtér.hu Kft. mint adatkezelő bármilyen, az érintettekre vonatkozó személyes adatot elsődlegesen maguktól az érintettektől – önkéntes adatközlés –, vagy rájukj tekintettel – az érintett általi és/vagy jogszabályi felhatalmazás okán adatközlésre jogosult – harmadik személytől szerzi. Minden más esetben – így különösen, de nem kizárólagosan, ha az adatforrás közhiteles nyilvántartás, bíróság, hatóság, vagy további érintett személy – A Légtér.hu Kft. mint adatkezelő külön tájékoztatja az érintetteket a GDPR 14. Cikk (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával érdemben tájékoztatja az érintetteket.

Adatkezelés célja: az érintett eseti légtér igénylésének támogatása, vagy elkészítése, marketing megkeresés

Adatkezelő:

Légtér.hu Kft.

Cégjegyzék száma: 01 09 272264
Adószáma: 25387959-2-43
Székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A
Levélcím: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A
email: legter@legter.hu

A Légtér.hu Kft.-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2017.08.10. napján meghozott határozatával adatkezelőként NAIH-126089/2017. nyilvántartási szám alatt adatvédelmi nyilvántartásba vette.

A Légtér.hu Kft. belső adatvédelmi felelőse: Sándor Csaba

Érintettet megillető jogok

Az érintettet megillető jogok körét és alkalmazandó eljárásokat a 2011. évi CXII. törvény és kapcsolódó jogszabályok, valamint az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (GDPR) tartalmazzák.

A fenti, Légtér.hu Kft. által megadott e-mailcímre küldött kérvényében a korábban szolgáltatott adatait bármikor módosíthatja, vagy kérelmezheti személyes adatainak rendelkezésre bocsátását, helyesbítését, kiegészítését, korlátozását, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével), zárolását, illetve az adatkezelésről tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Jogorvoslat

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a vizsgálatot ingyenesen folytatja le.
Amennyiben úgy véli, hogy jogai sérelmet szenvedtek, jogában áll az illetékes bírósághoz fordulni. A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik és a jogvitával összefüggésben soron kívül jár el Az eljárást az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is van mód megindítani. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban sem, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Felelősség korlátozása, kizárása

A Légtér.hu Kft. honlapjának bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.
A honlap látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Légtér.hu Kft.-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.
A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, a honlap adatai alapján történő légtér igénylés sikerességét a Légtér.hu Kft. garantálni nem tudja, azért felelősséget nem vállal. A honlap adatai alapján készített légtér igényléssel összefüggésben felmerülő vagyoni illetve nem vagyoni kárért a Légtér.hu Kft. felelősséget nem vállal.

A http://terkep.legter.hu honlapon található információk felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik. A honlap adatai a folyamatos aktualizálás következtében rendszeresen változnak, ennél fogva az ott található adatok és információk adott időpontban már meghaladottá válhatnak, vagy pontosításra szorulhatnak. A Légtér.hu Kft. kizárja a felelősségét a honlapján található adatok időszerűségéért, pontosságáért és teljességéért, valamint a honlapján szereplő linkekről elérhető honlapok tartalmáért.

A Légtér.hu Kft. továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Ezen felül a Légtér.hu Kft. nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

A Légtér.hu Kft. a személyes adatokat olyan módon kezeli, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.  A Légtér.hu Kft. mint adatkezelő mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.