Adatkezelési tájékoztató

légtér.hu kft.
adatkezelési tájékoztató
Légtér.hu Kft.
Hatályos: 2024. június 25. napjától.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

legter.hu

Utoljára frissítve: 2024. június 25.

 

Ebből az Adatkezelési Tájékoztatóból megismerheted, hogy a Légtér.hu Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság mint Adatkezelő (cégjegyzékszám: 01-09-272264; székhely/levelezési cím: 1112 Budapest, Kőérberki út 36. A. ép.; e-mail cím: legter@legter.hu) hogyan kezeli a személyes adataidat. Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót és kérdés esetén keress minket az itt feltüntetett elérhetőségeinken.

 

Általános információk

Az „adatkezelés” fogalma alatt a személyes adatokkal végzett műveleteket (pl. rögzítés, tárolás, feldolgozás, továbbítás, törlés) értjük. A „személyes adat” fogalma alatt azokat az adatokat értjük, amelyek alapján a személyed közvetlenül (pl. a neved alapján), vagy közvetett módon beazonosítható.

 

Minden adatkezelésünknek van egy konkrét célja, jogalapja és adatkezelési (adattárolási) ideje. Az adatkezelés addig tart, amíg az adott adatkezelési cél (vagy jogalap) megszűnik, az adattárolási idő eltelt, az adatkezelés befejezését jogszabály írja elő, vagy ameddig nem kéred a személyes adataid törlését.

 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés jogszerűségét biztosítja.

§   A „szerződés teljesítése” [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] és a „jogi kötelezettség teljesítése” [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] megnevezésű jogalapok esetében az adott személyes adatokra mindenképpen szükségünk van, mert ezek megadása nélkül nem tudod igénybe venni a kiválasztott szolgáltatást.

§   A „hozzájárulás” megnevezésű jogalap [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] esetében az adatkezelés nem kötelező, azaz semmilyen hátrány nem ér akkor, ha az ilyen adatkezeléshez nem adod meg a személyes adataidat és a hozzájárulásodat.

§   A „jogos érdek” megnevezésű jogalap [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont] esetén az adatkezelésre az Adatkezelő jogos érdeke miatt van szükség (pl. sütik kezelése a honlapon). Az adatkezelés akkor is a jogos érdeken alapszik, ha az Adatkezelő jogi igényt kíván érvényesíteni a felhasználóval szemben (ilyen esetben előzetesen értesíteni fogunk). Bármikor tiltakozhatsz a jogos érdeken alapuló adatkezelésünk ellen.

 

Kérjük, hogy minden esetben csak a saját személyes adatait add meg az Adatkezelő részére és 2 munkanapon belül jelezd részünkre, ha a megadott személyes adataidban változás következne be. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a pontatlan adatszolgáltatásból fakadó károkért.

 

Kérjük, hogy a honlapunk böngészése során biztonságos hálózati kapcsolatot és erős jelszavakat használj és azonnal jelezd részünkre, ha bármilyen gyanús körülményt tapasztalnál.

 

A honlapunkról linken keresztül elérhető más honlapok vagy alkalmazások (pl. Facebook, YouTube, Instagram) adatkezeléséért nem felelünk, ezért kérjük, hogy minden esetben körültekintően tájékozódj az így felkeresett oldalak adatkezeléséről.

 

Az adatkezelés során adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik az Adatkezelő utasításai szerint kezelik a személyes adataidat. Az Adatkezelő a személyes adatokat az Amazon Web Services EMEA SARL (székhely: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg; adatkezelési tájékoztató) szerverein tárolja, ezért ez a cég is hozzáfér a felhasználói fiókodban tárolt személyes adatokhoz.

 

A következő tevékenységek kapcsán az Adatkezelő és a Légtér.hu Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272264; székhely/levelezési cím: 1112 Budapest, Kőérberki út 36. A. ép.; e-mail cím: legter@legter.hu) közös adatkezelőként működnek együtt: honlapjaink üzemeltetése (legter.hu, oktatas.legter.hu, terkep.legter.hu), személyes adatok tárolása, hírlevélküldés, telefonos megkeresések, fogyasztói panaszok kezelése, kellékszavatossági igények kezelése, felhasználóra vonatkozó metaadatok kezelése.

 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR (az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete) és az egyéb magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezései irányadók. Az Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatkezelési Tájékoztató módosítására.

 

Adatkezelési célok

Az Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli a Te (mint felhasználó) személyes adataidat.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rövidítése a továbbiakban: „Ekertv.”.

A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet rövidítése a továbbiakban: „Korm.r.”.

 

1.      Eseti légtér igénylése:

Adatkezelési cél:

        az eseti légtér igénylésének ügyintézése (ezen belül a hatósági ügyintézéshez szükséges személyes adatok megadása az illetékes légiközlekedési hatóság, szakhatóság, légiforgalmi szolgáltató részére)

        kapcsolattartás az ügyféllel a szolgáltatás nyújtása kapcsán

Kezelt személyes adatok (magánszemély igénylő esetén) és az adatkezelés jogalapja:

teljes név, cím, telefonszám

jogi kötelezettség teljesítése a Korm.r. 5. § (1) bek. e) pontja alapján

a magánszemély légtérigénylő nyilatkozata arról, hogy a magánélet védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket betartja

jogi kötelezettség teljesítése a Korm.r. 5. § (1) bek. g) pontja alapján

      kapcsolattartási e-mail cím

      az ügyintézéshez szükséges meghatalmazáson szereplő egyéb személyes adatok

      a szolgáltatás nyújtása kapcsán a hatóság és az Adatkezelő között közölt személyes adatok

szerződés teljesítése (az eseti légtér igénylés – mint megbízási szerződés – előkészítése és lebonyolítása)

Az adatkezelés időtartama:

a szolgáltatás teljesítését vagy megszűnését követő 5 éves elévülési idő végéig, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésén alapszik

   

 

2.      Szakmai konzultáció:

Adatkezelési cél:

   a szakmai konzultáció előkészítése, kapcsolatfelvétel

   a nem valódi, illetve az Adatkezelő üzleti érdekét sértő megkeresések kiszűrése

    a szakmai konzultáció lebonyolítása

Kezelt személyes adatok:

    teljes név, e-mail cím, telefonszám

    a konzultáció szervezését megelőzően, illetve a konzultáció során megadott egyéb személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítése (a szakmai konzultáció – mint megbízási szerződés – előkészítése és lebonyolítása)

Az adatkezelés időtartama:

a szakmai konzultáció teljesítését vagy megszűnését követő (Ptk. szerinti) 5 éves elévülési idő végéig

 

3.      STS képzés:

Adatkezelési cél:

az STS-01/02 felkészítő kurzus megvásárlásának, illetve a kapcsolódó tananyagok megtekintésének biztosítása

Kezelt személyes adatok:

    teljes név / számlázási név (ha magánszemélyként vásárolsz)

    számlázási cím (ha magánszemélyként vásárolsz)

    e-mail cím, telefonszám

    nyilatkozat kedvezményes árú tanfolyamhoz (UASSPCT képzés előzetes elvégzése az Adatkezelőnél)

Az adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítése (a szolgáltatás igénybevételének biztosítása a feltüntetett időkorláton belül; ezt a jogalapot az Ekertv. 13/A. § (2)-(3) bekezdései is biztosítják)

Az adatkezelés időtartama:

az adott szolgáltatás időkorlátját vagy megszűnését követő (Ptk. szerinti) 5 éves elévülési idő végéig

Egyéb információ:

az adatkezeléshez kapcsolódóan, az Ekertv. 13/B. § szerinti jogi kötelezettség teljesítése (mint jogalap és adatkezelési cél) érdekében kezeljük a szolgáltatás igénybevétele során keletkező következő felhasználói metaadatokat, azok  keletkezésétől számított 1 évig:

    a felhasználónak a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító adatai,

    a szolgáltatás igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja

    a felhasználói azonosító, valamint a felhasználói regisztrációhoz és a szolgáltatás igénybevételénél használt IP-cím és portszám

 

4.      Termékértékesítés (Dronetag, AeroSim RC Szimulátor):

Adatkezelési cél:

a honlapon feltüntetett, drónozáshoz kapcsolódó termék értékesítése (díjbekérő kiállítása, személyes átvétel részleteinek egyeztetése, termék átadása)

Kezelt személyes adatok:

    teljes név

    e-mail cím, telefonszám

    a rendeléssel kapcsolatban közölt egyéb személyes adat

Az adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítése (a megrendelést követő díjbekérő kiállítása és a termék átadása a megrendelő részére)

Az adatkezelés időtartama:

a termék átvételét követő (Ptk. szerinti) 5 éves elévülési idő végéig

 

5.      Számla kiállítása:

Adatkezelési cél:

a szolgáltatás igénybevételéhez vagy termékértékesítéshez kapcsolódó számla kiállítása és a számviteli kötelezettségek teljesítése

Kezelt személyes adatok:

    teljes név (ha magánszemélyként veszed igénybe a szolgáltatást)

    számlázási cím

    adószám (ha egyéni vállalkozóként veszed igénybe a szolgáltatást)

    a számla sorszáma

Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 159. §-a és a 169. §-a alapján, amelyek szerint az Adatkezelőnek minden szolgáltatásnyújtás után számlát kell kibocsátania

Az adatkezelés időtartama:

a fenti adatokat tartalmazó számlát 8 évig, de legalább a kapcsolódó adó megállapításához való jog elévüléséig kezeli az Adatkezelő a következő jogszabályi rendelkezések alapján: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 169. § (2) bek.; Áfa tv. 179. § (1) bek.; az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) bek. és a 202. § (1) bek.

Adatfeldolgozó:

a számlát a KBOSS.hu Kft. (elérhetőség: 1031 Budapest, Záhony utca 7.) által üzemeltetett szamlazz.hu rendszeren keresztül állítjuk ki, a könyvelést a KönyvÉSZ Kft. (elérhetőség: 2030 Érd, Napvirág út 3.) végzi

 

6.      Drón felelősségbiztosítás:

Adatkezelési cél:

a Groupama Biztosító drón felelősségbiztosításának igénylésével kapcsolatban az űrlapon keresztül az Adatkezelőnek megküldött elérhetőségi adatok és az ajánlatkéréshez szükséges adatlap továbbítása a Groupama Biztosító részére

Kezelt személyes adatok:

    teljes név, e-mail cím, telefonszám

    az ajánlatkérő adatlapon feltüntetett személyes adatok: üzemben tartó  (szerződő) neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, adóazonosító jele, címe, e-mail címe

Az adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítése (előkészítése): az ajánlatkérő és a Groupama Biztosító közötti drón felelősségbiztosítási szerződés megkötésének előkészítése az Adatkezelő és a Groupama Biztosító közötti közvetítői szerződés alapján

Az adatkezelés időtartama:

a személyes adatoknak a Groupama Biztosító részére (1 munkanapon belül) történő továbbításának napjával bezárólag

 

7.      Hírlevélküldés:

Adatkezelési cél:

az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos reklám küldése hírlevélként

Kezelt személyes adatok:

teljes név, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulás (amelyet az adataid megadása után a „Feliratkozok!” gombra kattintással lehet megadni)

Az adatkezelés időtartama:

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hírlevél-szolgáltatás megszűnéséig (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb)

Adatfeldolgozó:

a hírlevélküldéshez a MailChimp rendszerét használjuk (elérhetőség: MailChimp Contact)

 

8.      Fogyasztói panaszok kezelése:

Adatkezelési cél:

a fogyasztónak minősülő felhasználó által közölt fogyasztóvédelmi panasz rögzítése (jegyzőkönyv felvétele) és kezelése

Kezelt személyes adatok:

    a felhasználó neve, lakcíme

    a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

    a panasz leírása és a felhasználó által közölt iratokban szereplő személyes adatok

    a felhasználó aláírása (írásos panaszfelvétel esetén)

    a panasz egyedi azonosítószáma

Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség teljesítése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (4)-(6) bekezdések alapján

Az adatkezelés időtartama:

a jegyzőkönyv felvételétől számított 3 évig az Fgytv. 17/A. § (7) bek. alapján

 

9.      Kellékszavatossági igények kezelése:

Adatkezelési cél:

a fogyasztónak minősülő felhasználó által az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban jelzett hiba kapcsán a jogszabály által biztosított kellékszavatossági igények rögzítése és (a szükséges feltételek fennállása esetén) teljesítése

Kezelt személyes adatok:

    a felhasználó neve, lakcíme

    e-mailes kapcsolattartás esetén a felhasználó e-mail címe

    írásbeli felmondás esetén a felhasználó aláírása

    szolgáltatás neve, rendelésazonosítója

    a szolgáltatás vélt hibájának leírásával és kezelésével kapcsolatban, a felhasználó személyére nézve közölt információk

Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség teljesítése a Ptk. 6:159. § (1) bekezdése és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése alapján

Az adatkezelés időtartama:

az adott szolgáltatással kapcsolatos kellékszavatossági igény elévüléséig, amely jellemzően a szolgáltatás teljesítésétől számított 2 éves időtartamot jelent a Ptk. 6:163. § (2) és (5) bekezdései alapján

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

Bármikor fordulhatsz az alábbi kérésekkel az Adatkezelőhöz a fenti e-mail címre küldött üzenettel. Az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik a kérés teljesítése iránt és külön tájékoztatni fog, ha ehhez több időre van szükség vagy a kérést valamilyen ok miatt nem lehet teljesíteni. Az Adatkezelő a kérés  teljesítése előtt további, személyazonosításhoz szükséges információkat kérhet az illetéktelen kérések kiszűrése miatt.

 

§   Hozzáférés a személyes adataidhoz: Tájékoztatást kérhetsz arról, hogy kezeljük-e a személyes adataidat és ha igen, akkor milyen személyes adataidat, milyen célból és meddig kezeljük, kiknek továbbítjuk és milyen jogok illetnek meg az adatkezeléssel kapcsolatban. Ezen felül hozzáférést is kérhetsz a személyes adataid másolatáról.

§   Helyesbítés: Kérheted, hogy az Adatkezelő kijavítsa vagy kiegészítse a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adataidat.

§   Hozzájárulás visszavonása: Ha az adatkezelés jogalapja a „hozzájárulás”, feltételek nélkül visszavonhatod a korábban megadott hozzájárulásodat (ez a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).

§   Adattörlés kérése („elfeledtetéshez való jog”): Kérheted, hogy töröljük az egyes vagy az összes általunk kezelt személyes adataidat, azonban ez az adattörlés iránti kérés nem, vagy csak korlátozottan teljesíthető akkor, ha az adatkezelés jogalapja a „jogi kötelezettség teljesítése”.

§   Tiltakozás az adatkezelés ellen: Tiltakozhatsz az Adatkezelő reklámküldése ellen, illetve akkor is, ha az adatkezelés jogalapjánál a „jogos érdek” van megjelölve. Tiltakozás esetén azt is kérheted az Adatkezelőtől, hogy a tiltakozással érintett adatkezelést az adattárolásra korlátozza addig, amíg a tiltakozás körülményeit az Adatkezelő kivizsgálja. Ha a tiltakozás jogos, akkor nem kezeljük tovább a tiltakozással érintett személyes adataidat.

§   Adatkezelés korlátozásának kérése: Kérheted a személyes adataid kezelésének korlátozását, ha úgy véled, hogy az adatkezelés jogellenes, a kezelt adatok pontatlanok, illetve akkor is, ha az Adatkezelő egyébként már törölné a személyes adataidat, de azokra neked (pl. a jogi igényeid érvényesítése miatt) mégis szükséged lenne. A korlátozással érintett személyes adatokat csak tároljuk, azokkal kapcsolatban más adatkezelést csak az erre szóló hozzájárulásod, a jogi igények védelme vagy a közérdek védelme érdekében végzünk.

§   Adathordozás: Kérheted, hogy az Adatkezelő továbbítsa Neked vagy egy általad megjelölt másik adatkezelőnek a személyes adataidat, ha azokat automatizált módon kezeli és az adatkezelés jogalapja a „hozzájárulás” vagy a „szerződés teljesítése”.

§   Panasztétel: Ha úgy véled, hogy az Adatkezelő megsértette a GDPR vagy az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit, akkor panaszt nyújthatsz be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410),.

§   Bírósághoz fordulás: Ha úgy véled, hogy az Adatkezelő az adatkezelés során megsértette a jogaidat, akkor – választásod alapján a lakhelyed vagy a tartózkodási helyed szerinti – bírósághoz fordulhatsz. A bírósági eljárással kapcsolatban további információkat a birosag.hu oldalon találhatsz.

 

Sütik használata

A honlapunk fejlesztéséhez több, a honlaphasználatot mérő és elemző sütit használunk. A sütikkel kapcsolatos adatkezelésről további információkat a honlapon felugró sütiablakon keresztül találhatsz.

 

§   A „sütik” a honlapunk által küldött és az általad használt böngészőben tárolt kis méretű fájlok. Minden sütinek saját azonosítója van, amellyel felismerhetők a honlapot meglátogató új és visszatérő felhasználók, továbbá a sütik minden egyes látogatásról tárolnak információkat, amelyekkel tovább lehet fejleszteni a honlap működését.

§   A sütik letiltása: Bármikor letilthatod a sütik használatát a böngészőben általában a „Segítség” vagy a „Beállítások” menüpontnál. A sütik letiltása esetén nem biztos, hogy a honlap megfelelően fog működni.

§   Szükséges sütik: Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a honlap megfelelően működhessen. Ezeket a sütiket az Adatkezelő a „jogos érdek” jogalapon használja az Ekertv. 13/A. § (3) bek. nyomán.

§   Teljesítmény- és elemzési sütik: Ezeket a sütiket annak mérésére használjuk, hogy egy munkamenet (a honlap megnyitása és bezárása közötti időszak) alatt milyen aloldalakat néztél meg, és azokon milyen műveleteket végeztél (pl. adatok megadása). Ezeket a sütiket az Adatkezelő a „hozzájárulás” jogalapon használja, a hozzájárulást a honlap meglátogatásakor felugró sütiablakban lehet megadni.

§   A honlap használatát elősegítő (kényelmi) sütik: Ezek a sütik a honlap használatát teszik kényelmesebbé (pl. egy űrlap kapcsán megjelennek a korábban ott már megadott személyes adatai). Ezeket a sütiket az Adatkezelő a „hozzájárulás” jogalapon használja, a hozzájárulást a honlap meglátogatásakor felugró sütiablakban lehet megadni.

§   Érdeklődés alapú hirdetések megjelenítését segítő sütik: Ezeket a sütiket külső szolgáltatók (pl. Google, Facebook) használják arra a célra, hogy a honlapunk „remarketing” címkéi és a böngészési szokásaid alapján reklámokat jelenítsenek meg számodra. Ezek a külső szolgáltatók külön sütiket használnak annak mérésére, hogy az ilyen tartalmakat milyen hatékonyan jelenítik meg (ez a „konverziókövetés”).

 

 

***