Adatkezelési tájékoztató

légtér.hu kft.

Tartalomjegyzék

adatkezelési tájékoztató
Légtér.hu Kft.
Hatályos: 2021. december 01. napjától.

Bevezetés

A Légtér.hu Kft. által kínált szolgáltatások használata során szükséges, hogy az Ön bizonyos személyes adatait kezeljük. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban („Tájékoztató”) ennek részleteiről és az Ön ehhez kapcsolódó jogairól adunk tájékoztatást. Az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit a(z) legter@legter.hu email címre várjuk. Előzetes figyelmeztetés a tiltakozás jogára: Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha a Tájékoztatóban az adatkezelés jogalapjaként a „jogos érdek” van megjelölve.

AZ ADATKEZELŐ

Az Ön adatait adatkezelőként a Légtér.hu Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli (székhely/postai cím: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-272264; email cím: legter@legter.hu). Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Csipak-Török Ágnes (email cím: legter@legter.hu).

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

 1. ÁSZF: az Adatkezelő által közzétett, mindenkor hatályos és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételek, amely [ide] kattintva érhető el.
 2. Felhasználó vagy Ön: az ÁSZF-ben meghatározott Felhasználó, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli.
 3. Felhasználói adat vagy személyes adat: az Adatkezelő részére megadott és általa kezelt Felhasználóra vonatkozó személyes adat. A nem természetes személyre vonatkozó adatok (például: cégnév, székhely, adószám, továbbá egyéb azonosító adatok és elérhetőségek) nem minősülnek személyes adatnak.
 4. felhasználói fiók: a Honlapon, regisztrációt követően létrehozott fiók.
 5. Honlap: a Szolgáltató által üzemeltetett honlapok (például: legter.hu, oktatas.legter.hu, terkep.legter.hu<) és közösségi médiafelületek (például: Youtube-csatorna, Facebook-oldal) együttesen.
 6. online szolgáltatás: az Adatkezelő azon szolgáltatásai, amelyek a Honlapon keresztül, regisztrációt követően érhetők el (például: online kurzusok, légtérkereső térkép).
 7. UAS-művelet: az UAS-sal végzett légiközlekedési tevékenység, amely lehet gazdasági célú UAS-művelet (például: filmforgatás, sajtótermék előállítása, kereskedelmi célból végzett képfelvétel készítése), vagy szabadidős célú UAS-művelet (például: kedvtelési célú drónhasználat). Az „UAS” a pilóta nélküli légijármű-rendszer rövidítése, amely egyszerre jelenti a pilóta nélküli légi járművet és az azt távolról vezérlő berendezést.
 8. 4/1998. Korm.r.: a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (illetve a helyébe lépő jogszabály).
 9. Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (illetve a helyébe lépő jogszabály).
 10. Fgytv.: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (illetve a helyébe lépő jogszabály).
 11. GDPR: az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete.
 12. Számviteli tv.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (illetve a helyébe lépő jogszabály).
 13. A „pontatlan” kifejezés alatt a „nem valós”, „hiányos”, „hibás”, „téves”, „értelmezhetetlen” és hasonló fordulatokat, míg a „pontos” kifejezés alatt a „valós”, „hiánytalan”, „hibátlan”, „értelmezhető” és hasonló fordulatokat is érteni kell.
 14. A napokban megadott időtartam alatt naptári napot kell érteni.

AZ ADATKEZELÉS JELLEMZÉSE

 1. A jelen Tájékoztató a Felhasználónak a felhasználói fiókba feltöltött vagy egyébként az Adatkezelő részére megadott személyes adatainak kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelése alatt azok rögzítésétől a törlésükig végzett bármely művelet értendő, jellemzően az alábbiak: rögzítés, tárolás, feldolgozás, nyilvántartás, továbbítás/közlés, törlés.
 2. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő csak abban az esetben kezeli az Ön személyes adatát, ha az adatkezelésnek konkrét és a Tájékoztatóban nevesített célja van. A Tájékoztatóban nevesített adatkezelési célokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze és konkrét adatkezelési cél hiányában az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem kezel adatot.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő csak akkor kezeli az Ön személyes adatát, ha annak van megfelelő, az adatkezelés jogszerűségét biztosító jogalapja. Ez a jogalap az adatkezelés jellegétől és céljától függően lehet:
  • jogi kötelezettség teljesítése: ez a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapszik. Ilyen esetben az adatkezelés jogszabályi előírás nyomán kötelező az Adatkezelő számára (függetlenül az Ön jóváhagyásától vagy tiltakozásától) annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesíteni tudja a rá vonatkozó jogszabályi (például adatmegőrzési) kötelezettségeket;
  • szerződés teljesítése: ez a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapszik. Ilyen esetben az Ön személyes adatainak kezelése nem kötelező az Adatkezelő számára, azonban azok nélkül Ön és a Adatkezelő között nem jöhet létre az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés (a szerződéskötésre és -teljesítésre vonatkozó információk az ÁSZF-ben találhatók);
  • jogos érdek: ez a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapszik. Ilyen esetben az Adatkezelő jogi vagy üzleti érdekei (például jogi igények érvényesítése) azt kívánják, hogy az Adatkezelő az Ön érdekeivel szemben kezelje az Ön bizonyos személyes adatait;
  • hozzájárulás: ez a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapszik. Ilyen esetben az Adatkezelő csak akkor kezeli az Ön személyes adatát, ha az adatkezeléshez Ön a jelen Tájékoztató ismeretében előzetesen hozzájárult. Ha Ön ezt a hozzájárulást nem adja meg, akkor semmilyen hátrány nem fogja érni a már igénybe vett szolgáltatás használatával kapcsolatban.
 4. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő csak a lehető legszükségesebb ideig kezeli az Ön személyes adatait és annak elteltével törli azokat. A „jogi kötelezettség teljesítése” jogalap esetében az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg. A „jogos érdek” jogalap esetében az Adatkezelő minden esetben a saját jogi igénye érvényesíthetőségének végéig kezeli az Ön személyes adatait, ami jellemzően a felhasználói fiók törlését követő 5 éves elévülési időt jelenti.
 5. Adattárolás: Az Adatkezelő a Felhasználói adatot
  • legter.terkep.hu esetén Amazon: Location of Personal Information Amazon Web Services, Inc. szerverein (székhely: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg), a
  • oktatas.legter.hu esetén a RackHost Zrt. szerverein (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22)
  • számlázási adatokat a KBOSS szerverein (székhely: Frankfurt, Németország) tárolja. Az itt megjelölt szerverszolgáltatók az adattárolás során önálló adatkezelőként járnak el, az általuk folytatott személyes adatok kezelésére a saját adatkezelési politikájuk vonatkozik.
 6. Adatfeldolgozók igénybevétele: Az Adatkezelő adatkezelése során az egyes adatkezeléseknél megjelölt adatfeldolgozók is kezelik a Felhasználó egyes személyes adatait az Adatkezelő által meghatározott körben és csak a szükséges mértékig. Jogi igény érvényesítése esetén az Adatkezelő a Felhasználói Adatot továbbíthatja a jogi képviselője (mint önálló adatkezelő) részére.

ADATKEZELÉSI CÉLOK

  1. Regisztráció (felhasználói fiók létrehozása):
Az adatkezelés célja:a Honlapon felhasználói fiók létrehozása a regisztrációhoz kötött online szolgáltatás igénybevételéhez (például: kurzusok, légtérkereső-térkép használata)
Az adatkezelés jogalapja:szerződés teljesítése
A kezelt személyes adatok:név, email cím, jelszó
Az adatkezelés időtartama:a szolgáltatás megszűnését követő legfeljebb 5 év eltelte
  1. Számlázás:
Az adatkezelés célja:számlakiállítás a Felhasználó részére a szolgáltatások igénybevétele nyomán
Az adatkezelés jogalapja:szerződés teljesítése [természetes személy Felhasználó esetében az Ekertv. 13/A. § (2) bekezdése alapján]
A kezelt személyes adatok:név, lakcím, email cím
Az adatkezelés időtartama:8 évig, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján
Adatfeldolgozó:
 • [könyvelő neve, címe]: számlák feldolgozása a vonatkozó számviteli jogszabályok alapján;
 • bankkártyás fizetés esetén a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.), amely a fizetéshez használt bankkártyán szereplő személyes adatokat, valamint az email címet kezeli
  1. Online szolgáltatások:
Az adatkezelés célja (1):az Adatkezelő által kínált, egyszeri díj vagy havidíjas előfizetés ellenében igénybevehető online szolgáltatások teljesítése
Az adatkezelés jogalapja:szerződés teljesítése [hivatkozással az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdésére]
A kezelt személyes adatok:
 • a kurzus teljesítése során rögzített adatok (próbateszt eredménye, megtekintési statisztika, Felhasználó IP címe)
 • a Légtérkereső-térkép Pro verzió használata során rögzített adatok (regisztráció során megadott adatok, elmentett eseti légtér paraméterei)
Az adatkezelés időtartama:a szolgáltatás megszűnését követő legfeljebb 5 év eltelte
Adatfeldolgozó:az Adatkezelő által az online szolgáltatás nyújtásához igénybe vett alvállalkozó
Az adatkezelés célja (2):a Felhasználó által igénybe vett online szolgáltatás értékelése
Az adatkezelés jogalapja:hozzájárulás
A kezelt személyes adatok:a Felhasználó profilképe, szöveges értékelés vagy pontozás
  1. Eseti légtér igénylése:
Az adatkezelés célja (1):a Felhasználó (légtérigénylő személy) által igénybe vett eseti légtér igényléshez (hatósági ügyintézéshez) szükséges személyes adatok megadása az eljáró hatóság részére
Az adatkezelés jogalapja:jogi kötelezettség teljesítése [a 4/1998. Korm.r. 5/A. § alapján]
A kezelt személyes adatok:
 • a légtérigénylő személy neve, lakcíme, telefonos elérhetősége, email címe;
 • (ha ilyet megbíztak) a légiforgalom szervezéséért felelős személy neve, lakcíme, telefonos elérhetősége;
 • az UAS műveletre igényelt légtér esetén a légtérigénylő nyilatkozatát arról, hogy a magánélet védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket ismeri, és azokat a légtérhasználat során betartja;
Az adatkezelés időtartama:a szolgáltatás megszűnését követő legfeljebb 5 év eltelte
Az adatkezelés célja (2):a légtérigénylő személy telefonos elérhetőségének megadása más légtérigénylők számára az igényelt eseti légtérrel kapcsolatos egyeztetés céljából
Az adatkezelés jogalapja (2):hozzájárulás [hivatkozással a 4/1998. Korm.r. 5/A. § (5) bekezdésére]
A kezelt személyes adatok:a légtérigénylő személy telefonos elérhetősége
Az adatkezelés időtartama:a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az eseti légtér igénybevételéről szóló határozatban megjelölt, engedélyezett időpont vagy időtartam vége
  1. Reklám és hírlevél küldése:
Az adatkezelés célja:az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos reklám küldése a Felhasználó által megadott email címre
Az adatkezelés jogalapja:hozzájárulás
A kezelt személyes adatok:email cím
Az adatkezelés időtartama:a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig), ennek hiányában a hozzájárulás megadásától számított 5 évig
Adattovábbítás:a hírlevélküldést önálló adatkezelőként a MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georiga 30308, Amerikai Egyesült Államok) végzi
  1. Fogyasztói panaszkezelés:
Az adatkezelés célja:a fogyasztónak minősülő Felhasználó által benyújtott panasz kezelése
Az adatkezelés jogalapja:jogi kötelezettség teljesítése az Fgytv. 17/A. § (4)-(5) bekezdései alapján
A kezelt személyes adatok:
 • a Felhasználó neve, lakcíme;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • a panasz egyedi azonosítószáma, leírása és a csatolt dokumentumok jegyzéke;
Az adatkezelés időtartama:a panaszról szóló jegyzőkönyv felvételétől számított 3 év eltelte [az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján]
  1. A Felhasználóra vonatkozó metaadatok kezelése:
Az adatkezelés célja:az Ekertv. 13/B. §-a alapján, a titkosított kommunikáció során keletkező metaadatok megőrzési kötelezettsége és átadása az arra jogosult szerv megkeresése esetén
Az adatkezelés jogalapja:jogi kötelezettség teljesítése az Ekertv. 13/B. §-a alapján
Az adatkezelés időtartama:a metaadat keletkezésétől számított 1 év, az Ekertv. 13/B. § (1) bekezdése alapján
A kezelt személyes adatok:az online szolgáltatás típusa és igénybevételének dátuma (kezdő és záró időpontja),, a Felhasználó azonosító adatai, a regisztrációhoz és az igénybevételénél használt IP-cím és portszám, a felhasználói fiók belépési azonosítói (email cím, jelszó)
  1. Jogi igények érvényesítése:
Az adatkezelés célja:az Adatkezelőnek a szolgáltatás nyújtásából fakadó jogi igényeinek érvényesítése
Az adatkezelés jogalapja:jogos érdek
Az adatkezelés időtartama:a szolgáltatás megszűnését követő legfeljebb 5 év eltelte
A kezelt személyes adatok:az Adatkezelő részére megadott és a jogi igény érvényesítése kapcsán releváns Felhasználói Adat

Érdekmérlegelési teszt a jogi igény érvényesítéséhez kapcsolódóan:  A Felhasználó érdeke, hogy a személyes adatait az Adatkezelő csak a Szolgáltatás vonatkozásában és azon belül is csak a legszükségesebb mértékben kezelje. Az Adatkezelő ezzel szemben álló érdeke, hogy a szolgáltatás igénybevétele során, vagy azt követően felmerülő jogi igényeit hatékonyan érvényesíteni tudja. Ehhez az igényérvényesítéshez szükséges az, hogy az Adatkezelő adott esetben a szolgáltatás megszűnését követően is kezelje a Felhasználói Adatot. Ez az adatkezelés azonban a jogi igények érvényesítése (például: polgári jogi kártérítési igény, szerzői jogok védelme; mint adatkezelés részcélok) elérése során csak a legszükségesebb személyes adatok kezelésére korlátozódik az alábbi szempontok szerint:

   • A jogi igények érvényesítése során az Adatkezelő nem kezel a Felhasználóval kapcsolatban különleges adatot, továbbá ezen adatkezelés nem érinti a Felhasználó magánélethez, levéltitokhoz vagy hasonló alapjogaihoz való jogát.
   • Az adatkezelés csak eseti és feltételes jellegű, azaz az adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha a Felhasználó magatartása nyomán az Adatkezelőnek jogi igénye keletkezik (például: a Felhasználó megsértette az ÁSZF rendelkezéseit és ezzel kárt okozott a Adatkezelőnek). Az adatkezelés nem terjed ki harmadik országba történő adattovábbításra, illetve profilozásra.
   • Az adatkezelés időben csak addig tart, amíg a jogi igény érvényesíthető, illetve amíg a jogi igény érvényesítésére szolgáló eljárás jogerősen le nem zárul.
   • Az adatkezelés során a Adatkezelő biztosít minden észszerűen elvárható adatbiztonsági intézkedést a személyes adatok védelmében.

Az Adatkezelő a fentiek szerinti jogos érdeke kellően pontosan került meghatározásra, ezért megalapozott az, hogy az Adatkezelőnek a jelen adatkezelési cél szerinti jogos érdeke elsőbbséget élvez a Felhasználónak a magánszféra tiszteletben tartásához való jogával szemben.

 

 

SÜTIK

 1. Az adatkezelés célja: A Honlap jobb működésének és a kényelmes, testre szabott kiszolgálás biztosítása. A Honlap meglátogatásakor a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagok, ún. sütik (cookie) kerülnek elhelyezésre. A süti egy olyan adatállomány, amely a Felhasználó böngészőjének felismerésével segít a Felhasználó azonosításában és így a Honlap felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani (pl. egy korábban már kitöltött űrlap bevitt adatainak felajánlásával). A sütik használatával kapott statisztikai adatok feldolgozása hozzájárul a Honlap és az online szolgáltatások fejlesztéséhez. A sütik letiltásáról a böngészője beállításai között tájékozódhat, jellemzően a „Beállítások”, „Súgó” vagy „Segítség” menüpontokban. Felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik letiltása esetén a Honlap nem tudja a legoptimálisabb kiszolgálást nyújtani, annak használata nem lesz teljes értékű.
 2. Az adatkezelés jogalapja:
  • Szerződés teljesítése: a Honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges sütik vonatkozásában [az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése nyomán].
  • Jogos érdek: a Honlap működéséhez nélkülözhetetlen sütik alkalmazása, továbbá a Honlap biztonságos üzemeltetésének biztosítása, a visszaélési kísérletek megelőzése kapcsán.
  • Hozzájárulás: a Honlap működéséhez nem nélkülözhetetlen, kényelmi vagy marketing funkciót biztosító sütik alkalmazása (a hozzájárulást az erre szolgáló felugró ablakon lehet megadni).
 3. A kezelt személyes adatok: a Felhasználó által rögzített adatok, továbbá a webszerver által rögzített naplófájlok (dátum, időpont), az IP-cím, a Honlapon felkeresett aloldalak, és az aloldalakon eltöltött idő (a Google Analytics által elhelyezett sütik továbbá rögzítik a böngésző típusát és a verziószámát is).
 4. A Honlap aloldalai az alábbi sütiket használják:
 5. Név Külső szolgáltató Lejárat Funkció
  legter.hu
  NID Google 6 hónap ××××
  DV Google ×××× ××××
  1P_JAR Google ×××× ××××
  CONSENT Google ×××× ××××
  SEARCH_SAMESITE Google ×××× ××××
  OGPC Google ×××× ××××
  ANID Google ×××× ××××
  oktatas.legter.hu
  ba_vid.1902798767 18 hónap ××××
  ba_sid.1902798767 ×××× ××××
  tudaspiac ×××× ××××
  terkep.legter.hu
  ×××× ×××× ×××x ××××

A FELHASZNÁLÓ JOGAI

 1. A jogok gyakorlása: Önt az alábbi jogok illetik meg a Adatkezelő adatkezelése során, amelyeket bármikor gyakorolhat a legter@legter.hu email címre küldött e-mail útján. Az Adatkezelő jogosult a kérelem teljesítését megelőzően a kérelmező személyazonossága megállapítása érdekében további információkat kérni, valamint a megalapozatlan vagy túlzó kérelem teljesítésére külön díjat felszámolni.
 2. A kérelem teljesítése: a beérkezett kérelmet az Adatkezelő 30 napon belül, indokolt esetben hosszabb, de legfeljebb további 2 hónapon belül teljesíti. Ha a kérelem teljesítésének bármilyen akadálya lenne (pl. technikai akadály, titoktartási kötelezettség vagy az Adatkezelőre vonatkozó adatkezelői kötelezettség), akkor az Adatkezelő erről tájékoztatja a kérelmezőt.
 3. Hozzájárulás visszavonása: Ön ingyenesen és feltételek nélkül visszavonhatja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását abban az esetben, ha az adatkezelésnek a hozzájárulás a jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 4. Tájékoztatás kérése: Ön bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelés részleteiről (például arról, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat, milyen célból és meddig kezel, és azokat kiknek továbbítja).
 5. Személyes adatok helyesbítése: Ön kérheti a megadott személyes adatai pontosítását/helyesbítését vagy kiegészítését.
 6. Adattörlés:Ön kérheti, hogy az Adatkezelő törölje az Ön valamelyik vagy akár az összes személyes adatát. Az Adatkezelő akkor is törli az Ön személyes adatait, ha az adatkezelésnek megszűnt a jogalapja vagy az időtartama továbbá, ha az adattörlést jogszabály írja elő, vagy egyebekben a személyes adat kezelésére az Adatkezelőnek nincs a továbbiakban szüksége.
 7. Adatkezelés korlátozása: Ön akkor kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha vitatja azok pontosságát vagy az adatkezelés jogszerűségét továbbá, ha tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy azt szeretné, hogy a személyes adatait az Adatkezelő az erre okot adó körülmény esetén ne törölje, hanem tovább tárolja (például az Ön jogi igényeinek érvényesítése érdekében). Az adatkorlátozással érintett személyes adatokat az Adatkezelő csak tárolja, azokon semmilyen más műveletet nem végez, kivéve akkor, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelésre kényszerítő ok miatt van szüksége.
 8. Tiltakozás az adatkezelés ellen: Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha a Tájékoztatóban az adatkezelés jogalapjaként a „jogos érdek” van megjelölve. Tiltakozása esetén az Adatkezelő törli a tiltakozással érintett személyes adatokat, kivéve akkor, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelésre kényszerítő ok miatt van szüksége.
 9. Adathordozás: Ön kérheti, hogy azon személyes adatait, amelyeket az Adatkezelő a „szerződés teljesítése”, vagy „hozzájárulás” jogalapon és automatizált módon kezel, elektronikus formában továbbítsa Önnek vagy az Ön által megnevezett más adatkezelő részére.
 10. Panasztétel joga: Ön jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az alábbi elérhetőségeken akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat (levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410).
 11. Bírósághoz fordulás joga: Ön jogosult (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulni akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő az adatkezelés során megsértette az Ön jogait. A bírósági eljárásról további információk a birosag.hu honlapról szerezhetők.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

 1. Adatváltozás bejelentése: Az adatok helyességét az Adatkezelő nem köteles ellenőrizni, ezért a Felhasználó minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait adhatja meg. A személyes adatok naprakészen tartása érdekében a Felhasználó köteles az Adatkezelő által kezelt személyes adatában bekövetkezett változást 8 napon belül jelezni az Adatkezelő felé e-mailben vagy a felhasználói fiókon keresztül. A Felhasználó által elmulasztott adatváltozás-bejelentésből vagy a pontatlanul megadott személyes adat kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért a Adatkezelő nem vállal felelősséget.
 2. A Szolgáltatás igénybevétele során a Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelő egyéb jelenlegi vagy jövőbeli szolgáltatása kapcsán, jövőbeni üzleti kapcsolat kialakítása érdekében felvegye a kapcsolatot a Felhasználóval a Felhasználó által megadott elérhetőségek bármelyikén.
 3. A Honlap vagy az online szolgáltatások működésével vagy használatával kapcsolatos rendszerüzenet vagy hibaüzenet nem minősül reklámot tartalmazó üzenetnek, vagy hírlevélnek.
 4. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azon weboldal vagy applikáció által végzett adatkezelésért, amely a Honlapról vagy az online szolgáltatás felületéről hiperlinken keresztül érhető el. A Adatkezelő nem vállal felelősséget a tárhelyet biztosító szolgáltató, illetve a Adatkezelőtől függetlenül eljáró személy adatkezeléséért.
 5. Az Adatkezelő jogosult a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan módosítani a Felhasználó előzetes értesítése mellett.
 6. A Tájékoztatóra a magyar jog irányadó. A Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR és a hatályban lévő egyéb releváns magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.