Jogi Nyilatkozat

A weblapon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

A weblap domain-nevének/einek tulajdonosa: Légtér.hu Kft.
Domain-név: http://terkep.legter.hu
Cégnév: Légtér.hu Kft.
Cégjegyzék száma: 01 09 272264
Adószáma: 25387959-2-42
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. em. 2.
Levélcím: 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. em. 2.
email: info@legter.hu

ADATVÉDELEM
Felhasználói feltételek

Tisztelt Felhasználó!

Az oldalra belépve Ön elfogadja az alábbi tájékoztatást, feltételeket akkor is, ha nem regisztrált a honlapunkon. Kérjük, hogy a honlapról való távozás előtt – a Légtér.hu Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – az oldalakról mentett, tárolt, sokszorosított, többszörözött, másolt tartalmakat szíveskedjen teljes egészében, véglegesen törölni, azok saját célból történő felhasználása kivételével; a honlapról információkat, értesüléseket átvenni ugyanis kizárólag a Légtér.hu Kft. engedélyével lehet. Az Ön és ismerősei használatára azonban kifejezetten javasoljuk oldalaink böngészését, saját célból történő mentését, kinyomtatását, környezetükben való terjesztését; azok üzleti célból történő felhasználásához azonban előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges. Köszönjük megértését!

Magyarország Alaptörvénye, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Légtér.hu Kft. gondoskodik a személyes adatok védelméről.

A Légtér.hu Kft. garantálja a terkep.legter.hu  és a www.legter.hu oldal látogatói által önként megadott személyes adataik törvényi szintű védelmét, az információs önrendelkezési jogaik biztonságát az interneten történő kapcsolatfelvétel során is. Az adatszolgáltatás önkéntes, látogatóink személyes adatait a hatályos törvényi előírásokkal összhangban kezeljük. A honlapunkon lévő egyes információk megtekintéséhez regisztráció vagy a személyes adatok megadása nem szükséges. Amennyiben a honlapon a légtér keresés regisztráció nélkül történik személyes adatok kezelésére nem kerül sor. Vannak azonban olyan funkciók (pl.  légtér keresés, igénylés ügyintézése, nyomtatvány kitöltés, hírlevél regisztráció), melyek igénybevételéhez személyes adatok megadására (név, e-mail cím, telefonszám, egyéb elérhetőség megadása, kód, jelszó) szükség lehet. A Légtér.hu Kft. a tudomására jutott személyes adatokat az Ön beleegyezése, illetve a törvényben meghatározott eseteken kívül semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik személy számára, ahhoz kizárólag a Légtér.hu Kft. tagjai illetve alkalmazottai férnek hozzá. A regisztrációval egyben Ön hozzájárul, hogy a Légtér.hu Kft anonimizált keresési és weboldal felhasználási statisztikákat aggregáltan. kizárólag üzletfejlesztési célra (hirdetési kampányok tervezéséhez, vagy a légtér keresések országos eloszlásának vizsgálatához, vagy a légtér.hu weboldal fejlesztéséhez, más légtér igénylések sikeres kérelmezéséhez) felhasználhatja. A honlap szerkesztősége az általa kezelt személyes adatokat minden törvényes módon védi az illetéktelen hozzáféréstől.

A honlap megtekintése esetén automatikusan rögzítésre kerül a betekintés kezdő és befejező időpontja, a megtekintett aloldalak adatai, a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), illetve egyes esetekben – a látogató számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra más adatokkal, kizárólag statisztikai célzattal kerülhetnek felhasználásra, és azokat a feldolgozás után megsemmisítjük. Honlapunk más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek tartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy anonim látogatóazonosító (cookie, süti, stb.) jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépére, ehhez szükség esetén kérjen segítséget.

Ha a Légtér.hu Kft. által küldött e-mail a címzettjén kívül bármely módon, más, harmadik személy birtokába jut, az e-mail tartalmát nem használhatja fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve semmilyen egyéb módon nem rendelkezhet vele. Amennyiben harmadik személyként olyan küldemény birtokába jut, amelyet a Légtér.hu Kft. nem a részére címzett, akkor erről haladéktalanul értesítenie kell a Feladót, valamint a kapott küldeményt törölnie kell. A Légtér.hu Kft. nem fogad el jognyilatkozatokat elektronikus levél útján kivéve, ha erről előzetesen megállapodott a másik féllel.

Látogató a légtér keresés céljából történő regisztráció során eldöntheti:

  • kér-e rendszeres tájékoztatást (hírlevelet) a weboldal fejlesztésével, szakmai hírekkel, információkkal kapcsolatosan, a belegyezéssel hozzájárul megadott adatai (név, email cím, telefonszám, IP cím) tárolásához, kezeléséhez
  • engedélyezi-e, hogy a beadott és/vagy engedélyezett légtér igénylései a rendszerben anonimizáltan mások számára a légtér térképen megjelenjenek

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a regisztrációkor

Adatkezelés célja: az érintett eseti légtér igénylésének támogatása, vagy elkészítése, marketing megkeresés

Adatkezelő:

Légtér.hu Kft.

Cégjegyzék száma: 01 09 272264
Adószáma: 25387959-2-42
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. em. 2.

Levélcím: 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. em. 2.

email: info@legter.hu

A Légtér.hu Kft.-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2017.08.10. napján meghozott határozatával adatkezelőként NAIH-126089/2017. nyilvántartási szám alatt adatvédelmi nyilvántartásba vette.

A Légtér.hu Kft. belső adatvédelmi felelőse: Sándor Csaba

Érintettet megillető jogok

Az érintettet megillető jogok körét és alkalmazandó eljárásokat a 2011. évi CXII. törvény és kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák.

A fenti, Légtér.hu Kft. által megadott e-mailcímre küldött kérvényében a korábban szolgáltatott adatait bármikor módosíthatja, vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével), zárolását, illetve az adatkezelésről tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Jogorvoslat

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a vizsgálatot ingyenesen folytatja le.
Amennyiben úgy véli, hogy jogai sérelmet szenvedtek, jogában áll az illetékes bírósághoz fordulni. A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik és a jogvitával összefüggésben soron kívül jár el Az eljárást az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is van mód megindítani. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban sem, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Felelősség korlátozása, kizárása

A Légtér.hu Kft. honlapjának bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.
A honlap látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Légtér.hu Kft.-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.
A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, a honlap adatai alapján történő légtér igénylés sikerességét a Légtér.hu Kft. garantálni nem tudja, azért felelősséget nem vállal. A honlap adatai alapján készített légtér igényléssel összefüggésben felmerülő vagyoni illetve nem vagyoni kárért a Légtér.hu Kft. felelősséget nem vállal.
A http://terkep.legter.hu honlapon található információk felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik. A honlap adatai a folyamatos aktualizálás következtében rendszeresen változnak, ennél fogva az ott található adatok és információk adott időpontban már meghaladottá válhatnak, vagy pontosításra szorulhatnak. A Légtér.hu Kft. kizárja a felelősségét a honlapján található adatok időszerűségéért, pontosságáért és teljességéért, valamint a honlapján szereplő linkekről elérhető honlapok tartalmáért.
A Légtér.hu Kft. továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.
Ezen felül a Légtér.hu Kft. nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.
A Légtér.hu Kft. a kor technikai színvonalának megfelelően mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.